:::

Personal Data

Yu Zi-Yin
Yu Zi-Yin

Teacher

Part-Time
Teacher
School YearProject NameParticipant計畫期間Cooperation
95Yu Zi-Yin2006-02~2007-02
School NameCountryDepartmentDegree起迄年月
2007-09~2011-06
Organization NameUnit職務期間
2014-04~0000-00
2014-03~2014-05
2012-09~0000-00
2000-10~2000-10